Жыл сайынғы оқушыларды қабылдау

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
«Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған
республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп-интернаты»
республикалық мемлекеттік мекемесі 2017-2018 оқу жылына
төмендегі мамандықтар бойынша оқушыларды қабылдайды:

Аспаптық орындаушылық:
- арнайы фортепиано

Оркестрлік аспаптар:
- шекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)
- үрмелі және ұрмалы аспаптар (флейта, гобой, труба, кларнет, саксофон, валторна, кларнет, тромбон, туба, фагот)
- халық аспаптары (домбыра қобыз, қыл қобыз, баян, шертер)

Эстраданы музыкалық орындау бөлімі (труба, тромбон, саксофон, бас-гитара, ұрмалы аспаптар)

I. 1 сыныпқа түсу үшін конкурсқа музыкалық қабілеттері бар, мектепалды даярлықтан өткен 6-7 жастағы балалар жіберіледі.

Конкурс 3 турда өткізіледі:

1 тур – музыкаға дарынды балаларды оқытатын мектепте оқуға балалардың психологиялық дайындығын анықтау үшін тестілеу. (Тұлғалық дайындығы – уәждеме ортасының (мотивация) дамуы, эмоционалдық тұрақтылығы; Интеллектуалдық дайындығы – жалпы дамуы, сөздік қоры, ауызша сөйлесуі, майда заттармен іс-қимыл жасауы, танымдылық процестерінің дамуы, (назары, есте сақтауы, ойлау қабілеті, елестетуі), ақпаратты талдау, жинақтау, жүйелеу мүмкіндіктері, қорытынды жасауы; Әлеуметтік-психологиялық дайындығы – балалардың басқа балалармен қолайлы қарым-қатынас құра білуі, бірлесе жұмыс істей білуі, көнгіштігі, тыңдауы мен қоғамдық тәртіпті сақтауы).

2 тур – табиғи музыкалық қабілеттерінің бар болуын тексеру үшін тестілеу (есту, ырғақ, музыканы есте сақтау, интонация ж.т.б.)

3 тур – музыкалық есте сақтау қабілетін анықтауға арналған тестілеу (қиындатылған әуендер: 4 және одан артық тактілі мелодиялар, қиындатылған ритмикалық топтамалар, дайындығы бар балаларға аспапта бірнеше пьеса орындау)

Мектеп ережесіне сәйкес Қабылдау комиссиясы 3 турдың нәтижесі бойынша қабылдау жүргізеді. 3 турдан сүрінбей өтіп, жоғары бағалар жинақтаған конкурсанттар 1-ші сыныпқа қабылданады. Аспаптарға бөлу құқығы қабылдау комиссиясына беріледі. Оқыту тілін таңдау – ата-аналардың құқығында.
Оқыту қазақ тілінде және орыс тілінде жүргізіледі. Оқу мерзімі – 12 жыл.
Шалғай аудандардан оқуға түскен оқушылар мектеп жанындағы интернатқа тұрақты мекенжайын растайтын анықтама арқылы қабылданады.

II. 1 сыныпқа түсу үшін тапсырылатын құжаттар:
- директордың атына жазылған өтініш («интернатта тұратын орын қажет» немесе «интернатта тұратын орын қажет емес» - деп көрсету керек);
- туу туралы куәлігінің көшірмесі;
- фото сурет 5х6 – 2 дана;
- баланың жеке сәйкестендіру номері (ИИН);
- баланың, ата-анасының мекенжай анықтамасы;
- ата-анасының жұмыс орнынан алынған анықтамасы;
- медициналық құжаттар: денсаулық паспорты, жеке дәрiгерлiк карта (№ 63 форма), алдын алу егулерiнiң картасы (№ 26 форма);
- папка файл.

1 сыныпқа құжаттарды қабылдау күні 2017 жылдың 24 сәуір айынан 25 мамыр айына дейін

1-ші сыныпқа қабылдау емтихандарының өткізу мерзімі:
26,29 мамыр 2017 жыл (1-2 тур)

9.00 – психологиялық тест
10.00 – мамандық
30 мамыр 2017 жыл (3 тур)
10.00 – мамандық
1 маусым 2017 жыл 
10.00 – 1 сыныпқа қабылдау (қабылдау комиссиясның отырысы)

III. 2017-2018 оқу жылына оқушыларды бос орынға қабылдау конкурсы өткізілмейді.Біздің адрес: 050040, Алматы қ., Байзаков көшесі, 304
e-mail: bауsa48@mail.ru
Анықтама телефондары: (727) 394-96-05, 394-91-45

ӘКІМШІЛІК 

Ежегодный прием учащихся

Республиканское государственное учреждение
«Республиканская средняя специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой»
Министерства культуры и спорта РК
объявляет ежегодный набор учащихся на 2017-2018 учебный год по следующим специальностям:

Инструментальное исполнительство:
- специальное фортепиано 

Оркестровые инструменты:
- струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)
- духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба и ударные инструменты)
- народные инструменты (домбра, домра-прима, кобыз, баян, шертер)

Музыкальное исполнительство эстрады (труба, тромбон, саксофон, бас-гитара, ударные инструменты) 

I. На конкурс для поступления в 1 класс допускаются дети в возрасте 6-7 лет, имеющие яркие музыкальные данные для обучения в школе, прошедшие предшкольную подготовку.

Конкурс проводится в 3 тура:

1 тур – тестирование на психологическую готовность детей к обучению в школе для музыкально одаренных детей (Личностная готовность – развитие мотивационной сферы, эмоциональной устойчивости; Интеллектуальная готовность – общий кругозор, запас слов, разговорная речь, владение мелкой моторикой, развитие познавательных процессов (внимание, память, мышление, воображение), умение анализировать, обобщать, классифицировать информацию, делать выводы; Социально-психологическая готовность – умения ребенка устанавливать благоприятные взаимоотношения с другими детьми, умения совместно работать, уступать, слушать и соблюдать общественные нормы порядка.)

2 тур – тестирование на наличие природных музыкальных данных (проверка слуха, ритма, музыкальной памяти, интонация и т.д.)

3 тур – тестирование на наличие музыкальной памяти (более усложненные периоды: отрывки мелодии в 4 такта и более, усложненные ритмические группы и т.д., для подготовленных детей исполнение нескольких пьес на инструменте)

В соответствии с Положением о школе прошедшие 3 тура и набравшие по итогам 3-х туров высшие баллы конкурсанты, зачисляются в 1-ый класс. Право распределения по инструментам – за приемной комиссией. Право выбора языка обучения предоставляется родителям.
Обучение ведется на казахском и русском языках. Срок обучения – 12 лет.
Прием в пришкольный интернат, поступивших детей из отдаленных районов и областей Казахстана, осуществляется при наличии подтверждающих справок о проживании с места жительства.

II. Документы, необходимые для поступления в 1-ый класс:
- заявление на имя директора (указать «нуждаюсь в интернате» или «не нуждаюсь»);
- копия свидетельства о рождении;
- фотографии 5х6 (2 штуки);
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) ребенка;
- адресная справка ребенка и родителей;
- справка с места работы родителей;
- медицинские документы: паспорт здоровья, индивидуальная медицинская карта (форма №63), карта профилактических прививок (форма №26);
- папка с файлами.

Прием документов для поступления в 1-ый класс проводится – с 24 апреля по 25 мая 2017 года

Сроки проведения вступительных экзаменов в 1-ый класс:
26,29 мая 2017 года (1-2 тур)

9.00 – психологический тест
10.00 – специальность
30 мая 2017 года (3 тур)
10.00 – специальность
1 июня 2017 года
10.00 – зачисление в 1-ый класс (заседание приемной комиссии)

III. Прием на свободные вакантные места на 2017-2018 учебный год проводиться не будет.Наш адрес: 050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 304
e-mail: bауsa48@mail.ru
Телефоны для справок: (727) 394-91-45, 394-96-05

АДМИНИСТРАЦИЯ